บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

นายสมาน โท่นจ้อน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิรศักดิ์ คลังชำนาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุดารัตน์ แดงสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรีชา ชัยสถิตย์กุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรอบแก้ว บุรีวงศ์วัฒนะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมพร รักษายงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบล อาจนาเสียว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุบผา ตะโกสีย์

ครูชำนาญการ

นางสาวหฤทัย เริงชัยภูมิ

ครูชำนาญการ

นางสาวไอยดา โสภา

ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลาภรณ์ เรือนทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชัยยะ คุ้มกุดขมิ้น

นักการภารโรง