ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2483 ซึ่งคณะกรรมการอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นายหรั่ง สิงหกัมพล ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิ ออกมาดำเนินการตั้งโรงเรียน โดยอาศัยอาคารสาธารณะเป็นสถานที่เรียน ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของรัฐ ส่วนของการศึกษาและเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การจัดการเรียนการสอน สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 นายขาว คลังชำนาญ เป็นครูใหญ่ และนายเจริญ หนูคง เป็นครูปฏิบัติการสอน

วันที่ 15 ตุลาคม 2485 นายขาว คลังชำนาญ ลาออกทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นางแดง คลาดโรค รักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมามีการจัดตั้งวัด โรงเรียนจึงย้ายไปเรียนที่วัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2487

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2509 นายแดง คลาดโรค ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายจันทา คงสัมพันธ์ มารักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมานายจันทา คงสัมพันธ์ ย้ายไปช่วยราชการ

ที่โรงเรียนสาวัตถี ทางราชการได้บรรจุนายพิทักษ์ สัวัสดิรักษ์ มาแทนนายจันทา คงสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2509

วันที่ 16 กันยายน 2509 นายผอง คลาดโรค ได้มาบรรจุ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2510

วันที่ 1 ตุลาคม 2513 นายผอง คลาดโรค ลาออกจากราชการ ทางราชการได้แต่งตั้ง

ให้นายไพฑูรย์ แดงสกุล รักษาการแทนครูใหญ่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2514 นายเดช อาจกมล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง จึงมีครู 2 คน

วันที่ 1 กันยายน 2514 นายไพฑูรย์ แดงสกุล ลาออกจากราชการ นายเดช อาจกมล

จึงรักษาการแทนครูใหญ่

วันที่ 1 มกราคม 2515 นายสมนึก คลังชำนาญ โอนจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า อำเภอ

บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2515 นายบุญเลิศ ประจักษ์โก ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน รวมมีข้าราชการครู 3 คน

วันที่ 11 มิถุนายน 2518 ได้ย้ายจากวัดสำรองมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างอาคารเรียน แบ ป.1 ฉ เตี้ย จำนวน 2 ห้องเรียน และได้อนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตามหนังสืออนุญาต

ที่ 6112/1025 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2518

วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 นายวิเชียร พลมณี ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และนายเสถียร เกษมศรี ย้ายจากโรงเรียนบ้านธาตุ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 นางสาวกาญจนา มาทน ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ รวมมีข้าราชการครู 5 คน นายสมนึก คลังชำนาญ ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับนายขวัญ คลังชำนาญ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 30 กันยายน 2521 นายขวัญ คลังชำนาญ เกษียณ อายุราชการ นายเดช อาจกมล รักษาการแทนครูใหญ่

วันที่ 1 ตุลาคม 2521 นายสง่า ครองหินลาด ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามคำสั่งที่ 165/2522 และ ตามคำสั่งที่ 1030/2522 ให้นายขาว คลังชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย นายสามารถ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 15 มีนาคม 2522 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 1 หลัง 3 ห้องเรียน ราคา 294,000 บาท และตามสัญญาที่ 22/2526 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/2526 1 หลัง ราคา 175,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2526

วันที่ 14 มิถุนายน 2528 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างเรียนเพาะชำ แบบ พ. 1 ราคา 15,000 บาท และส้วม สปช.601/2526 จำนวน 4 ที่ ราคา 40,000 บาท

ต่อมา สปจ.ชัยภูมิ มีคำสั่งที่ 67/2530 แต่งตั้งนายสง่า ครองหินลาด ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีอัตรากำลังครู 11 คน นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 18 มีนาคม 2531 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สร้างส้วม แบบ สปช.601/2526 1 หลัง จำนวน 4 ที่ ราคา 40,000 บาท และสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 3 คอร์ลัม ราคา 33,000 บาท

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รัดจำประตูโรงเรียนทั้งสองด้าน โดยใช้งบประมาณ 12,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เป็นงบประมาณช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ซึ่งเป็นงบประมาณช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท และเงินสมทบจากทางโรงเรียนอีก 30,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท

ปีงบประมาณ 2544 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเล่ย์บอล และสนามตะกร้อ ด้วยงบประมาณ 170,000 บาท

วันที่ 30 กันยายน 2544 นายสง่า ครองหินลาด อาจารย์ใหญ่ และนายวิเชียร พลมณี

ได้เข้าโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด คงมีข้าราชการครู 9 คน นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 19 ตุลาคม 2544 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

นายสมบูรณ์ วรพล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คงมีอัตรากำลังครูตาม จ.18 จำนวน 10 คน

นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดและประสบภัย รายการเปลี่ยนหลังคาสังกะสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เตี้ย จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 37,900 บาท

ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณค่าวัสดุรายหัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 37,990 บาท โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนแบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน โรงเรียนได้สมทบอีก 5,655 บาท รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 43,645 บาท

วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 นายภาณุพงศ์ ตาบประดับ อาจารย์ ระดับ 7 ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรอการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่ 412/2547 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 คงมีข้าราชการครู 9 คน นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 นางกรอบแก้ว บุรีวงศ์วัฒนะ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องเพื่อรอการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่ 412/2547 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 โรงเรียนได้มอบหมายให้ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 รวมมีข้าราชการครู 10 คน นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 11 กันยาย 2547 โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองนกเขา สละทรัพย์ส่วนตัวร่วมกันสร้างที่จอดรถ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,460 บาท

วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 นายสมาน โท่นจ้อน ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่ 195/2549 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 รวมมีข้าราชการครู 11 คน นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 28 เมษายน 2551 นายกระจ่าง อาจฤทธิ์ พร้อมด้วยญาติร่วมกันก่อสร้างหอพักน้ำให้กับโรงเรียน เพื่ออุทิศให้กับคุณแม่เปี่ยง อาจฤทธิ์ สิ้นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

นายวิชิต วิชิตศรีวรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คงมีอัตรากำลังครูตาม จ.18 จำนวน 10 คน นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายประทีป เอี่ยมสำอางค์ มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คงมีอัตรากำลังครูตาม จ.18 จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คงมีอัตรากำลังครูตาม จ.18 จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสาวไอยดา โสภา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โรงเรียนได้มอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

วันที่ 30 กันยายน 2562 นางบุญรัตน์ อานาเสียว ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เกษียณอายุราชการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวบุบผา ตะโกสีย์ ตำแหน่ง ครูชำนานการ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โรงเรียนได้มอบหมายให้ให้เป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่เลขที่ - ถนนทางหลวงชนบทห้วยชัน-ห้วยต้อน

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 062-2289356 ผู้อำนวยการ 0811868597 คุณครูกรอบแก้ว โทรสาร - website : http://nym.chaiyaphum1.go.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 19

บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 6

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นางสาวนินทร์มณี ธรินธราวัฒน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา (ปร.ด)

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน

2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร(ที่ได้รับแต่งตั้ง) - คน

ชื่อ - วุฒิการศึกษาสูงสุด -

2.3 ประวัติโดยย่อ คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

คำขวัญประจำโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ