สถานศึกษาสีขาว ประจำปี2562

กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง