บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
นายประทีป  เอี่ยมสำอางค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง


นายมนตรี  ปรางค์ชัยภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา  ปรางค์ชัยภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษนายสมาน  ท่นจ้อน

ครูชำนาญการพิเศษนางบุญรัตน์ อาจนาเสียว

ครูชำนาญการพิเศษนางสมพร รักษายงค์

 ครูชำนาญการพิเศษ


นางกรุณา เพ็ชรด้วง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลาภรณ์   เรือนทอง

    เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจิราพร  รักษ์กระทก

 ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุดารัตน์  แดงสกุล

ครูชำนาญการพิเศษนางกรอบแก้ว  บุรีวงค์วัฒนะ

ครูชำนาญการพิเศษ