ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

                   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ตั้งเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม   2483   ซึ่งคณะกรรมการอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นายหรั่ง  สิงหกัมพล   ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิ     ออกมาดำเนินการตั้งโรงเรียน โดยอาศัยอาคารสาธารณะเป็นสถานที่เรียน  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของรัฐ  ส่วนของการศึกษาและเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                   การจัดการเรียนการสอน   สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4   นายขาว   คลังชำนาญ   เป็นครูใหญ่   และนายเจริญ   หนูคง   เป็นครูปฏิบัติการสอน

                  วันที่  15  ตุลาคม   2485  นายขาว   คลังชำนาญ   ลาออกทางราชการจึงได้แต่งตั้ง   นางแดง   คลาดโรค  รักษาการแทนครูใหญ่   ต่อมามีการจัดตั้งวัด  โรงเรียนจึงย้ายไปเรียนที่วัด     เมื่อวันที่  29  เมษายน   2487 

                   วันที่  1  กุมภาพันธ์   2509  นายแดง   คลาดโรค  ได้ลาออกจากราชการ  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายจันทา   คงสัมพันธ์   มารักษาการแทนครูใหญ่     ต่อมานายจันทา   คงสัมพันธ์   ย้ายไปช่วยราชการ

ที่โรงเรียนสาวัตถี  ทางราชการได้บรรจุนายพิทักษ์  สัวัสดิรักษ์  มาแทนนายจันทา  คงสัมพันธ์  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2509  

                   วันที่  16   กันยายน   2509   นายผอง   คลาดโรค   ได้มาบรรจุ  และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่   17   ตุลาคม   2510

                    วันที่  1  ตุลาคม   2513     นายผอง    คลาดโรค      ลาออกจากราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง

ให้นายไพฑูรย์   แดงสกุล   รักษาการแทนครูใหญ่ 

                     วันที่  29   กรกฎาคม   2514   นายเดช   อาจกมล  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง   จึงมีครู  2  คน

                     วันที่  1  กันยายน   2514   นายไพฑูรย์   แดงสกุล   ลาออกจากราชการ   นายเดช   อาจกมล  

จึงรักษาการแทนครูใหญ่

                     วันที่  1  มกราคม   2515   นายสมนึก   คลังชำนาญ   โอนจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า   อำเภอ

บัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา   และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่  1  มิถุนายน   2515   นายบุญเลิศ   ประจักษ์โก   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองศาลา   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ   มาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน   รวมมีข้าราชการครู  3  คน

                     วันที่  11   มิถุนายน   2518   ได้ย้ายจากวัดสำรองมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่   ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   สร้างอาคารเรียน  แบ  ป.1 ฉ เตี้ย   จำนวน   2   ห้องเรียน   และได้อนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  เป็นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง    ตามหนังสืออนุญาต

ที่  6112/1025    ลงวันที่  10   กรกฎาคม   2518 

                     วันที่  1  พฤษภาคม   2519   นายวิเชียร   พลมณี     ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย     อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ   และนายเสถียร  เกษมศรี  ย้ายจากโรงเรียนบ้านธาตุ  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

                   วันที่  1  พฤษภาคม  2521  นางสาวกาญจนา  มาทน ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  รวมมีข้าราชการครู  5  คน   นายสมนึก   คลังชำนาญ  ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับนายขวัญ   คลังชำนาญ   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาฝาย   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

                   วันที่  30  กันยายน   2521  นายขวัญ   คลังชำนาญ   เกษียณ อายุราชการ   นายเดช   อาจกมล   รักษาการแทนครูใหญ่

                   วันที่  1  ตุลาคม   2521  นายสง่า   ครองหินลาด   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตามคำสั่งที่  165/2522   และ ตามคำสั่งที่ 1030/2522 ให้นายขาว  คลังชำนาญ   ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย   นายสามารถ   ม่วงเพชร   ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง   อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ   มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

                    วันที่  15   มีนาคม   2522    ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   สร้างอาคารเรียน   แบบ  ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  1  หลัง   3   ห้องเรียน   ราคา   294,000   บาท   และตามสัญญาที่  22/2526   ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   สร้างอาคารอเนกประสงค์   แบบ  สปช. 202/2526   1  หลัง   ราคา   175,000  บาท   แล้วเสร็จเมื่อวันที่   1   ธันวาคม   2526

                    วันที่  14   มิถุนายน   2528   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างเรียนเพาะชำ  แบบ  พ. 1  ราคา  15,000   บาท   และส้วม   สปช.601/2526   จำนวน   4   ที่   ราคา   40,000   บาท

                    ต่อมา  สปจ.ชัยภูมิ  มีคำสั่งที่  67/2530  แต่งตั้งนายสง่า   ครองหินลาด   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   มีอัตรากำลังครู   11  คน   นักการภารโรง  1  คน

                    วันที่  18   มีนาคม   2531   ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    สร้างส้วม  แบบ  สปช.601/2526  1  หลัง  จำนวน  4  ที่  ราคา  40,000  บาท  และสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  3  คอร์ลัม  ราคา  33,000   บาท

                    วันที่  12  กุมภาพันธ์  2535  ได้รัดจำประตูโรงเรียนทั้งสองด้าน โดยใช้งบประมาณ  12,000   บาท   ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร

                     ปีงบประมาณ   2543     ได้รับงบประมาณสนับสนุน   จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย      เป็นงบประมาณช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ   ซึ่งเป็นงบประมาณช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่น   ก่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียน  เป็นเงิน  50,000  บาท  และเงินสมทบจากทางโรงเรียนอีก  30,000  บาท  

รวมทั้งสิ้น  80,000  บาท

                     ปีงบประมาณ  2544  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์   ซึ่งประกอบด้วย  สนามบาสเก็ตบอล  สนามวอลเล่ย์บอล   และสนามตะกร้อ   ด้วยงบประมาณ   170,000   บาท

                    วันที่  30  กันยายน   2544   นายสง่า   ครองหินลาด   อาจารย์ใหญ่  และนายวิเชียร   พลมณี  

ได้เข้าโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด   คงมีข้าราชการครู   9   คน   นักการภารโรง  1  คน

                     วันที่  19    ตุลาคม   2544     สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ      ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

นายสมบูรณ์   วรพล   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง   อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   คงมีอัตรากำลังครูตาม จ.18  จำนวน   10   คน 

นักการภารโรง   1  คน  

                    วันที่  31  กรกฎาคม   2545   ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบที่ชำรุดและประสบภัย    รายการเปลี่ยนหลังคาสังกะสี    อาคารเรียน  แบบ  ป.1 ฉ เตี้ย   จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  37,900   บาท

                     ปีงบประมาณ   2546   ได้รับงบประมาณค่าวัสดุรายหัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ   จากสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  1 จำนวน  37,990  บาท  โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนแบบ  ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง   3  ห้องเรียน  โรงเรียนได้สมทบอีก   5,655   บาท   รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น   43,645   บาท

                     วันที่  21  พฤษภาคม   2547   นายภาณุพงศ์  ตาบประดับ   อาจารย์   ระดับ  7  ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านตาดโตน   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   เพื่อรอการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ที่  412/2547  ลงวันที่  14   พฤษภาคม   2547    คงมีข้าราชการครู  9  คน   นักการภารโรง  1  คน

                     วันที่  24   พฤษภาคม   2547    นางกรอบแก้ว   บุรีวงศ์วัฒนะ   อาจารย์   2   ระดับ  7    โรงเรียนบ้านตาดโตน   อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องเพื่อรอการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ที่  412/2547   ลงวันที่  14  พฤษภาคม   2547   โรงเรียนได้มอบหมายให้ประจำชั้นอนุบาลปีที่  1  รวมมีข้าราชการครู  10  คน  นักการภารโรง  1  คน

                    วันที่  11  กันยาย  2547   โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้ปกครองนักเรียน  พร้อมด้วยชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง  บ้านหนองนกเขา  สละทรัพย์ส่วนตัวร่วมกันสร้างที่จอดรถ   เป็นเงินทั้งสิ้น  23,460   บาท

                    วันที่  25  พฤษภาคม   2549   นายสมาน   โท่นจ้อน   ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ     ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง     ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ที่  195/2549   ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2549   รวมมีข้าราชการครู  11  คน   นักการภารโรง  1  คน

                  วันที่   28   เมษายน   2551   นายกระจ่าง   อาจฤทธิ์  พร้อมด้วยญาติร่วมกันก่อสร้างหอพักน้ำให้กับโรงเรียน   เพื่ออุทิศให้กับคุณแม่เปี่ยง   อาจฤทธิ์    สิ้นเงินทั้งสิ้น  20,000   บาท

                  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

นายวิชิต  วิชิตศรีวรา    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น   อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   คงมีอัตรากำลังครูตาม จ.18  จำนวน   10   คน  นักการภารโรง   1  คน

ข้อมูลทั่วไป

1.  ข้อมูลทั่วไป

     1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ตั้งอยู่เลขที่ -  ถนนทางหลวงชนบทห้วยชัน-ห้วยต้อน     

            ตำบลนาฝาย   อำเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์   36000   โทรศัพท์   081-2657818 ,

            086-0256126  โทรสาร - E-mail.bannongyaplong @ hotmail.co.th  website -   

            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

     1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาลปีที่   1    ถึงระดับ   ประถมศึกษาปีที่   6

     1.3  มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5   บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 19    

            บ้านหนองนกเขา   หมู่ที่   6

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

     2.1  ชื่อ สกุลผู้บริหาร   นายวิชิต  วิชิตศรีวรา   วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ..)          

           สาขาการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  10  พฤศจิกายน 2553 

           จนถึงปัจจุบัน 

    2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร(ที่ได้รับแต่งตั้ง)       -     คน

           ชื่อ    -   วุฒิการศึกษาสูงสุด    -

   2.3  ประวัติโดยย่อ   คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา