ติดต่อโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ตั้งอยู่เลขที่ -  ถนนทางหลวงชนบทห้วยชัน-ห้วยต้อน     

            ตำบลนาฝาย   อำเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์   36000   โทรศัพท์   081-2657818 ,

            086-0256126  โทรสาร - E-mail.bannongyaplong @ hotmail.co.th  website -   

Comments