กิจกรรมบ้านนักวิทย์

กิจกรรมบ้านนักวิทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒